นครชัยแอร์

ร่วมงานกับเรา

ใบสมัครงาน ตำแหน่ง : นายตรวจ
วันที่สมัคร :
02/12/2566
เวลา :
06:39 น.
* เงินเดือนที่ต้องการ :
* วันที่เริ่มงานได้ :

ตำแหน่งงานที่สมัคร นายตรวจ
    
ประวัติส่วนตัว

สถานที่ เลขที่ หมู่ ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์(บ้าน)
ที่อยู่ปัจจุบัน
ภูมิลำเนาเดิม
สถานะทางทหาร :
พ.ศ.
พ.ศ.
เพราะอะไร
เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล :
ระบุสาเหตุ
โรคประจำตัว :
ระบุ
สถานะภาพสมรส :


คน
ประวัติครอบครัว

ปี
ปี
ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด/ที่ตั้ง คณะ / สาขา ปีที่สำเร็จ คะแนนเฉลี่ย
ประถมศึกษา -
มัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น
ความสามารถด้านภาษา

ภาษาต่างประเทศ อ่าน เขียน พูด ความสามารถพิเศษ
คล่อง พอใช้ เล็กน้อย คล่อง พอใช้ เล็กน้อย คล่อง พอใช้ เล็กน้อย กีฬา / งานอดิเรก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
อื่นๆ (ระบุ)
ความสามารถพิเศษ

พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
ขับรถยนต์   ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์   เริ่มตั้งแต่วันที่
ถึง
ขับขี่รถจักรยานยนต์   ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์   เริ่มตั้งแต่วันที่
ถึง
ประวัติการทำงาน (อย่างละเอียด)

เดือน/ปี
ตามลำดับก่อนหลัง
ที่ทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ลักษณะงาน และสาเหตุที่ออก
เริ่ม
เดือน
ปี
ถึง
เดือน
ปี
รวม
ปี
เดือน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
กิจการที่ทำ
เริ่มต้น
เมื่อออก
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก
เริ่ม
เดือน
ปี
ถึง
เดือน
ปี
รวม
ปี
เดือน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
กิจการที่ทำ
เริ่มต้น
เมื่อออก
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก
เริ่ม
เดือน
ปี
ถึง
เดือน
ปี
รวม
ปี
เดือน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
กิจการที่ทำ
เริ่มต้น
เมื่อออก
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก
เริ่ม
เดือน
ปี
ถึง
เดือน
ปี
รวม
ปี
เดือน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
กิจการที่ทำ
เริ่มต้น
เมื่อออก
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก
เริ่ม
เดือน
ปี
ถึง
เดือน
ปี
รวม
ปี
เดือน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
กิจการที่ทำ
เริ่มต้น
เมื่อออก
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก
เริ่ม
เดือน
ปี
ถึง
เดือน
ปี
รวม
ปี
เดือน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
กิจการที่ทำ
เริ่มต้น
เมื่อออก
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก
ประวัติการฉีดวัคซีน COVID-19

เคยเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 :
*
*** ท่านยินยอมให้ตรวจสอบประวัติจากผู้ว่าจ้างหรือไม่
*** ท่านยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือไม่
*บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ*

==============================================================================